Regulamin stosowania znaku i tytułu:
„ULUBIONA MARKA POLAKÓW 2019 – NUMER 1”; „ULUBIONA MARKA POLAKÓW 2019 – WYRÓŻNIENIE”; „ULUBIONA MARKA POLEK 2019 – NUMER 1”; „ULUBIONA MARKA POLEK 2019 – WYRÓŻNIENIE”

 1. Właścicielem wszelkich praw do znaku słowno-graficznego (logo) i tytułu „ULUBIONA MARKA POLAKÓW 2019 – NUMER 1”; „ULUBIONA MARKA POLAKÓW 2019 – WYRÓŻNIENIE”; „ULUBIONA MARKA POLEK 2019 – NUMER 1”; „ULUBIONA MARKA POLEK 2019 – WYRÓŻNIENIE” jest Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7, zwane dalej Licencjodawcą.
 2. Prawo do wykorzystywania znaku i tytułu mogą otrzymać wyłącznie firmy, zwane dalej Licencjobiorcami, których marka zdobyła pierwsze lub drugie miejsce na podstawie największej liczby wskazań respondentów w Badaniu przeprowadzonym przez instytut GfK Polonia, z zastrzeżeniem pkt. 4.
  Regulamin Badania dostępny jest pod adresem: www.ulubionamarka.pl
 3. Zdobywcy pierwszego miejsca przysługuje prawo do wykupienia licencji/pakietu licencyjnego na posługiwanie się logo i tytułem: „ULUBIONA MARKA POLAKÓW 2019 – NUMER 1”/„ULUBIONA MARKA POLEK 2019 – NUMER 1”
  Zdobywcy 2. miejsca przysługuje prawo do wykupienia licencji/pakietu licencyjnego na posługiwanie się logo i tytułem: „ULUBIONA MARKA POLAKÓW 2019 – WYRÓŻNIENIE/„ULUBIONA MARKA POLEK 2019 – WYRÓŻNIENIE” .
 4. Prawa, o których mowa w pkt. 2-3 przysługują pod warunkiem uiszczenia przez Licencjobiorcę (zdobywcę pierwszego miejsca lub zdobywcę drugiego miejsca) opłaty licencyjnej.
 5. Uczestnicy Badania, w tym Licencjobiorcy nie otrzymują prawa do wykorzystywania logo i nazwy ogólnej Badania „ULUBIONA MARKA POLAKÓW 2019” lub „ULUBIONA MARKA POLEK 2019”.
 6. Prawo do wykorzystania logo i tytułu „ULUBIONA MARKA POLAKÓW 2019 – NUMER 1”; „ULUBIONA MARKA POLEK 2019 – NUMER 1”; „ULUBIONA MARKA POLAKÓW 2019 – WYRÓŻNIENIE” lub „ULUBIONA MARKA POLEK 2019 – WYRÓŻNIENIE” nie może być przenoszone na rzecz osób trzecich i podmiotów nieuprawnionych lub na rzecz marek nie biorących udziału w Badaniu.
 7. Prawo do wykorzystania logo i tytułu „ULUBIONA MARKA POLAKÓW 2019 – NUMER 1”; „ULUBIONA MARKA POLEK 2019 – NUMER 1”; „ULUBIONA MARKA POLAKÓW 2019 – WYRÓŻNIENIE” lub „ULUBIONA MARKA POLEK 2019 – WYRÓŻNIENIE” nie może być przenoszone na rzecz marek Licencjobiorcy, które brały udział w Badaniu, ale nie są wymienione w dokumencie licencyjnym, o którym mowa w pkt. 8.
 8. Przeniesienie prawa do wykorzystania znaku i tytułu „ULUBIONA MARKA POLAKÓW 2019 – NUMER 1”; „ULUBIONA MARKA POLEK 2019 – NUMER 1”; „ULUBIONA MARKA POLAKÓW 2019 – WYRÓŻNIENIE” lub „ULUBIONA MARKA POLEK 2019 – WYRÓŻNIENIE” następuje wyłącznie po uiszczeniu opłaty licencyjnej na podstawie oryginalnego dokumentu licencji poświadczonego pieczęcią Licencjodawcy, przekazanego w formie papierowej i podpisanego przez Licencjodawcę.
 9. Dokument licencji dotyczy wyłącznie jednej marki w jednej kategorii i nie może być wydawany jednocześnie dla dwóch lub więcej marek biorących udział w Badaniu; w takim przypadku zostają wystawione osobne, płatne licencje dla każdej z marek Licencjobiorcy.
 10. Podpisanie i przekazanie dokumentu licencji nastąpi wyłącznie po dokonaniu opłaty kwoty licencyjnej na konto Licencjodawcy na podstawie faktury VAT z 14-dniowym terminem płatności.
 11. Licencja jest niewyłączna i bezterminowa.
 12. Licencjobiorca uzyskuje prawo dowolnego wykorzystania logo i tytułu „ULUBIONA MARKA POLAKÓW 2019 – NUMER 1”; „ULUBIONA MARKA POLEK 2019 – NUMER 1”; „ULUBIONA MARKA POLAKÓW 2019 – WYRÓŻNIENIE” lub „ULUBIONA MARKA POLEK 2019 – WYRÓŻNIENIE” we wszelkich rodzajach komunikacji marketingowej (np. w reklamach ATL, BTL, w komunikacji PR, na opakowaniach produktów), która dotyczy wyłącznie zwycięskiej marki wskazanej w dokumencie licencji. Tym samym Licencjobiorca nie może wykorzystywać powyższego znaku i tytułu w działaniach marketingowych dotyczących innych marek, niż wymienione w oryginalnym dokumencie licencji.
 13. Licencjobiorca nie uzyskuje prawa do wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji graficznych w przekazanym przez Licencjodawcę logo.
 14. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej ze sposobami wykorzystywania logo i tytułu przez Licencjobiorcę szczególnie w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji.
 15. Stosowanie przez Licencjobiorcę lub inne podmioty logo i tytułu „ULUBIONA MARKA POLAKÓW 2019 – NUMER 1” ; „ULUBIONA MARKA POLEK 2019 – NUMER 1”; „ULUBIONA MARKA POLAKÓW 2019 – WYRÓŻNIENIE” lub „ULUBIONA MARKA POLEK 2019 – WYRÓŻNIENIE” bez dokumentu licencji lub dokonywanie modyfikacji graficznych będzie skutkować nałożeniem przez Licencjodawcę kary w wysokości 60 000 zł i dożywotnim wykluczeniem Licencjobiorcy (lub innych podmiotów działających w sprzeczności w niniejszym regulaminem) z Badania „ULUBIONA MARKA POLAKÓW 2019”/ „ULUBIONA MARKA POLEK 2019”.
 16. Stosowanie przez Licencjobiorcę lub jakiekolwiek inne podmioty logo „ULUBIONA MARKA POLAKÓW 2019” / „ULUBIONA MARKA POLEK 2019” będzie skutkować nałożeniem przez Licencjodawcę kary w wysokości 60 000 zł i dożywotnim wykluczeniem Licencjobiorcy (lub innych podmiotów działających w sprzeczności z niniejszym regulaminem) z Badania.

Warszawa, 22.01.2019 r.

Regulamin Stosowania Znaku ULUBIONA MARKA POLAKÓW 2019 – NUMER 1” ; „ULUBIONA MARKA POLEK 2019 – NUMER 1”; „ULUBIONA MARKA POLAKÓW 2019 – WYRÓŻNIENIE” lub „ULUBIONA MARKA POLEK 2019 – WYRÓŻNIENIE”